Algemene voorwaarden van Inter-More te Waddinxveen

 Algemene voorwaarden, hierna te noemen “voorwaarden”, van Inter-More, gevestigd en kantoorhoudende te Kouwe Hoek 3, 2741 PX  Waddinxveen, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76173380.

Artikel 1 – Begripsbepaling
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Inter-More: de opdrachtnemer, die in opdracht van een wederpartij werkzaamheden verricht op het gebied van interieurbouw.
1.2 De Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Inter-More als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden;
1.3 De Opdracht of de Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Inter-More met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door Inter-More.
1.4 Het Project: het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan Inter-More verstrekte opdracht betrekking heeft.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekkingen tot diensten en leveringen van zaken door Inter-More en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met Inter-More, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.
2.2 De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Inter-More en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3 – Offertes en opdrachtbevestigingen
3.1 Offertes van Inter-More zijn geheel vrijblijvend en kunnen, tot het moment dat Inter-More de Opdracht heeft bevestigd, worden herroepen.
3.2 Een offerte is maximaal 30 dagen geldig.
3.3 Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van Inter-More staan omschreven, wordt door Inter-More schriftelijk bevestigd en door de Opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door Inter-More zijn bevestigd.
3.4 Het bepaalde in lid 3.3 laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de Opdracht door andere middelen te bewijzen.
3.5 Indien geen van beide partijen de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door Opdrachtgever is ondertekend, de aanbetaling wel is voldaan en de Opdrachtgever er desondanks mee instemt dat Inter-More aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt Opdrachtgever geacht de Opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

 

Artikel 4 – Uitvoering Opdracht
4.1 Inter-More zorgt dat zij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het Project, waarop de Opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen. Inter-More fungeert als vertrouwensman van de Opdrachtgever.
4.2 Inter-More heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Inter-More is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.4 De Opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn.
4.5 De Opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het Project aan derden, zonder Inter-More daarin te kennen.
4.6 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de Opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Inter-More te melden. Na die termijn wordt geacht de Opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.

 

Artikel 5 – Honorarium, kantoorkosten, kosten van derden
5.1 De honorering van Inter-More kan als volgt worden overeengekomen:
(a) volgens een percentage van de uiteindelijke bouwsom, vermeerderd met in rekening gebracht meerwerk van derden; of
(b) op basis van een van te voren vastgesteld uurtarief; of
(c) op basis van een van te voren vastgesteld vast bedrag;

te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
5.2 De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief kantoorkosten, reis- en verblijfkosten, lichtdruk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisietekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden en (andere) kosten van derden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
5.3 Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht.

 

Artikel 6 – Honorarium bij gewijzigde Opdracht
6.1 De Opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die Inter-More verricht ten gevolge van:
(a) gewijzigde (overheids) voorschriften of overheidsbeschikkingen, of
(b) wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de Opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
Inter-More informeert de Opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.
6.2 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de Opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door Inter-More of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.

 

Artikel 7 – Betaling en invorderingskosten
7.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Inter-More aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Inter-More aangegeven. Inter-More is gerechtigd om periodiek te factureren.
7.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.3 Inter-More heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.4 Inter-More kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Inter-More kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
7.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
7.6 Nadat de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Inter-More echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
7.7 Alle vorderingen van Inter-More worden terstond opeisbaar wanneer de Opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. FW heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de Opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

 

Artikel 8 – Duur en beëindiging
8.1 De Opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
8.2 Bij tussentijds beëindiging van de Opdracht door de Opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de Opdracht door Inter-More, alsmede bij tussentijdse beëindiging door Inter-More wegens verwijtbare handelingen van de Opdrachtgever, is Inter-More gerechtigd te vorderen:
(a) 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging.
(b) de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit de verplichtingen die Inter-More ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

 

Artikel 9 – Vertraging in de uitvoering van de Opdracht
9.1 Indien de vervulling van de Opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die Inter-More niet kunnen worden toegerekend, dan is Opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan Inter-More te vergoeden.

Voor zover mogelijk zal Inter-More de Opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

 

Artikel 10 – Afwijkingen van ontwerp
10.1 Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van Inter-More en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

 

Artikel 11 – Eigendoms- en auteurrechten
11.1 Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die Inter-More bij de vervulling van de Opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van Inter-More, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever of aan derden.
11.2 Inter-More heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van zijn ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoelt in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
11.3 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van Inter-More, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Inter-More.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid en verjaringstermijn
12.1 Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructie en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is Inter-More voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken.
12.2 Inter-More is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade.
12.3 Inter-More is bevoegd om fouten waarvoor hij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.
12.4 Inter-More is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Inter-More is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
12.5 Indien het ontwerp van Inter-More niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan Inter-More, dan is Inter-More slechts gehouden zijn ontwerp te herzien zonder dat hij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van Inter-More.
12.6 De aansprakelijkheid van Inter-More is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag waarvoor Inter-More is verzekerd maar zal niet meer bedragen dan tweemaal het bedrag dat uit hoofde van de Opdracht is of zou zijn verschuldigd.
12.7 Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 14 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan Inter-More kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

 

Artikel 13 – Overmacht
13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de Opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan Inter-More kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee Inter-More overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat Inter-More geestelijk of lichamelijk verhinderd is de Opdracht naar behoren te vervullen.
13.2 Inter-More heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat Inter-More zijn verbintenis had moeten nakomen.
13.3 Ingeval van overmacht heeft Inter-More het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.
13.4 Indien Inter-More bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is Inter-More gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.

 

Artikel 14 – Ontbinding
14.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Inter-More omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is Inter-More gerechtig de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de Opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
15.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Inter-More partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
15.2 De rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Inter-More het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
15.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 16 – Vindplaats en wijziging voorwaarden
16.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
16.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Inter-More: www.inter-more.nl.
16.3 Zij zijn separaat aan te vragen bij de Inter-More via j.broers@inter-more.nl.
16.4 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Inter-More.
16.5 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.